תכנון וניהול מדיניות סביבתית - טרמינל הדלקים - טכניון - החממה החברתית תכנון וניהול מדיניות סביבתית - טרמינל הדלקים - טכניון - החממה החברתית
  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • פרופ"מ דניאל אורנשטיין ואלה סגל
  • מדיניות סביבתית
  • תשע"ו
  • קריית חיים, ישראל

הקורס חושף את הסטודנטים לכלי מדיניות מגוונים להתמודדות עם אתגרים סביבתיים ברמה המקומית, הארצית, האזורית והגלובלית. לימוד הכלים (אדמיניסטרטיביים, רגולטורים, כלכליים, והתנהגותיים), מתבצע באמצעות שימוש בחקרי אירוע הכוללים הערכת מצב, קביעת ערכים, הגדרת הבעיה, והמלצות מדיניות המתאימה להתמודדות עם האתגרים הסביבתיים.

הקורס עוסק במושגים בסיסיים ובמתודולוגיות לאפיון ולניתוח מדיניות סביבתית, בכלים העומדים לרשות קובעי המדיניות הסביבתית, ובהערכת מדיניות סביבתית ברמה המקומית, האזורית, הארצית והגלובלית.

הקורס נלמד מדי שנה בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, ובמסגרתו עוסקים הסטודנטים כל שנה בבעיה סביבתית אחרת. הסוגיה הנבחרת מוצגת בפני הסטודנטים על ידי בעלי עניין שונים: פעילים סביבתיים, קובעי מדיניות, ארגונים וכיוב'. לקראת סוף הקורס, מציגים הסטודנטים את ממצאיהם בפני בעלי העניין השונים במטרה לקבל משוב שנכלל בסופו של דבר בחוברת המסכמת ומופץ לכל בעלי העניין.

סוגיית טרמינל הלדקים עמדה במוקד הקורס בשנת תשע"ו. הסטודנטים נחשפו לבעיה ממגוון נקודות מבט ולמדו נושאים כמו: חשיבה ביקורתית באמצעות גישות פילוסופיות המתייחסות לאופן הזיהוי וההגדרה של אתגרים סביבתיים; גישות ומתודולוגיות להערכת מצב ובניית מדיניות סביבתית; כלים אדמיניסטרטיביים, כמו הערכת סיכון ודו"ח השפעה סביבתית וכלים רגולטוריים, כלכליים, והתנהגותיים.

בדוח המסכם ניסו הסטודנטים לתת ביטוי הן לתכנים שנלמדו והן לעמדות של בעלי העניין השונים, תוך בחינת מספר חלופות  לסוגיית חוות מכלי הדלק.

במהלך הקורס נפגשו הסטודנטים עם נציגים מארגון מגמה ירוקה, הקואליציה לבריאות הציבור, סיעת חיים בקריית חיים, עמותת צלול, חברי מועצת עיריית חיפה ונציגי המשרד להגנת הסביבה.

he_ILעִבְרִית