• ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • שלי חפץ
  • תכנון מבוסס קהילה
  • הטכניון, חיפה, ישראל

בבסיס המחקר עומדות שאלות יסוד לגבי תפקידו של המתכנן בישראל והמיומנויות המקצועיות העומדות לרשותו לצורך עבודה במציאות חברתית משתנה. שאלות אלו מתייחסות לתחום התכנון כשדה מקצועי בעל מחויבות חברתית ולמסגרות ההוראה הקיימות והמועדפות לצורך הנחלת ידע עדכני המאפשר עבודה מקצועית עם אוכלוסיות יעד ולא רק עבורן.

למחקר שתי פנים. מחד הוא בוחן את גישות הלימוד מבוססות הקהילה (community-based learning), כפי שהתפתחו בבתי ספר מובילים בעולם החל משנות השישים. מאידך הוא בוחן את ישימותן ואפשרויות מימושן של גישות אלו במסגרות הוראת התכנון בישראל.

בחינת מודלים של לימודי תכנון מבוססי קהילה בעולם מבוססת על סקר ספרות מקיף בנושא. בחינה של תכניות לימוד תכנון ערים בישראל מבוססת על ניתוח מסמכים רלוונטיים, כגון ידיעונים, קטלוגים וסילבוסים מארבע התוכניות הקיימות היום לתכנון ערים בישראל: בטכניון, באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ועל ראיונות עומק עם גורמי מפתח הלוקחים חלק בתהליכי ההכשרה המקצועיים, כגון: ראשי התוכניות, מרכזי מחקר, מרצים וסטודנטים. התאמת הידע המקצועי המוקנה בתכניות הלימוד הקיימות למיומנויות המקצועיות הנדרשות בישראל, נבחן באמצעות ראיונות עם גורמי מפתח בתחום המקצועי ובארגונים רלוונטיים בישראל, כגון: איגוד המתכננים, מנהל התכנון במשרד הפנים ומתכננים מן המגזר הציבורי והפרטי.

ממצאי המחקר יובילו למסקנות בדבר הידע והמיומנויות הנדרשים בעבודה תכנונית מול קהילה, הכלים להנחלתם ומידת ישימותם במציאות הישראלית.