התנדבות של הנוער בחברה הערבית לשירות לאומי כמושפעת מזהות חברתית | מנאל חריב - טכניון - החממה החברתית התנדבות של הנוער בחברה הערבית לשירות לאומי כמושפעת מזהות חברתית | מנאל חריב - טכניון - החממה החברתית
  • הנדסת תעשיה וניהול
  • מנאל חריב
  • התנדבות וזהות חברתית
  • הטכניון, חיפה, ישראל

פרויקט מחקר זה בוצע כחלק מהדרישות לתואר דוקטור בטכניון.

מנחה: פרופ' מרים ארז, הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול

בחברה אזרחית רב תרבותית כמו החברה הישראלית , מושג ההתנדבות מקבל משמעויות חברתיות ותרבותיות שונות. בני החברה הערבית, שרובם מגדירים את עצמם ,על פי ממצאי מחקר קודם שלנו, כפלסטיניים מבחינת זהותם הלאומית. הגדרתם הזהותית עלולה להוות גורם להתנגשות עם זהותם כאזרחים ישראלים מחד ועם בני ובנות קבוצת הרוב היהודית הישראלית מאידך. לכן עבור בני אוכלוסיה זו ההתנדבות הקהילתית יכולה להוות מקור לקונפליקט זהות, להתנגשות עם נציגים של התרבות והמנהיגות של הקבוצה ואפילו במקרים מסוימים לנידוי חבתי . מטרת פרויקט מחקרי זה הנה להבין את המנגנונים שמאפשרים התנדבות ללא התנגשות בזהות התרבותית.בנוסף,  מטרת הפרויקט לבחון לאיזו מטרות מעוניינים צעירים ערבים להתנדב, ומה מבחין בין המתנדבים הבוחרים  לעבוד בקהילה שלהם לבין המתנדבים הבוחרים  לעבוד בקהילה מעורבת.  נבחן איך משפיעה עצם ההתנדבות בקהילה של צעירי ערבים לעומת הקהילה המעורבת על שנוי בזהותם והנכונות לקבל את החברה החיצונית ולהשתלב בה. בסוף הפרויקט נכתוב נייר עמדה המיועד למנהיגות , ולמבצעי מדיניות שמטרתו להתוות קווים מנחים לתכנון ופיתוח פרויקטים של התנדבות עבור בני החברה הערבית. ולעודד את שילובם החברתי בחברה הישראלית.

 

he_ILעִבְרִית