תכנון בעיר מעורבת: אחריות מקצועית | שינוי חברתי | צדק מרחבי - טכניון - החממה החברתית תכנון בעיר מעורבת: אחריות מקצועית | שינוי חברתי | צדק מרחבי - טכניון - החממה החברתית
  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • פרופ' רחל קלוש
  • אחריות מקצועית, שינוי חברתי וצדק מרחבי
  • תשע"ט
  • חיפה

ספר זה בוחן את התפקיד והמשמעות של עבודת תכנון עם קהילות בעיר מעורבת. הוא עושה זאת באמצעות דיון בפרויקטים שפותחו בשיתוף עם קהילות החיות ופועלות בעיר חיפה. הפרויקטים פותחו במסגרת קורס אקדמי שהוא חלק מתכנית הלימודים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, המדגיש את המחויבות החברתית של מקצועות המרחב (אדריכלות, תכנון ערים ואדריכלות נוף). נקודת המוצא של הקורס היא כי תפקיד האקדמיה הוא להכין את דור העתיד של האדריכלים, המתכננים והמעצבים להתמודד עם הדרישה למחויבות מקצועית חברתית. בהתאם לכך, מבקש הקורס להכשיר אנשי מקצוע מודעים פוליטית ומעורבים בקהילה, היכולים לקדם שינוי חברתי וצדק מרחבי.

הספר מאגד פרויקטים נבחרים מהשנים בהן הקורס נלמד. לגבי כל פרויקט מתואר תהליך העבודה עם הקהילה, מוצגים נתונים אוביקטיבים וסוביקטיבים שנאספו במהלך העבודה ומוסבר אופן פיתוח הפרויקט. החומרים שהצטברו במהלך פיתוח הפרויקטים מלווים בתמונות שצולמו במיוחד עבור ספר זה כדי להסביר טוב יותר את האתרים בהם פעלו הסטודנטים ואת הקהילות עמן שיתפו פעולה.

לספר ארבעה שערים ביניהם משובצים קטעי טקסט המביאים חומר רקע על הקורס ועל הסביבה בה הוא פועל. ניתן לעיין בכל שער בנפרד וללמוד לעומק על העבודה שנערכה עם קהילות שונות באזור נבחר בעיר. לחלופין אפשר לראות בפרויקטים רקע לדיון בקורס עצמו, על הפוטנציאל שלו ועל האתגרים שעמם הוא התמודד.

he_ILעִבְרִית